در قطعه کد فوق عمل تبدیل تاریخ شمسی به میلادی را انجام داده ایم. ابتدا در خط ۳ تاریخ شمسی روز جاری را بدست آورده ایم. دقت کنید که برای انجام صحیح عمل تبدیل تاریخ شمسی به میلادی اعداد تاریخ شمسی می بایست انگلیسی باشند. در خطوط ۵ تا ۹ با استفاده از تابع کتابخانه ای ()explode بخشهای روز، ماه و سال شمسی را استخراج کرده و در درون آرایه arr_parts ذخیره کرده ایم. در نهایت در خط ۱۱ با استفاده از تابع ()jalali_to_gregorian عمل تبدیل تاریخ شمسی به میلادی را انجام داده ایم.

 

تابع ()jalali_to_gregorian یکی از توابع موجود در کتابخانه jdf است که جهت تبدیل تاریخ شمسی به میلادی استفاده می شود. این تابع جهت عملکرد صحیح به اعداد مربوط به سال، ماه و روز شمسی نیاز دارد. به این صورت می تواند عمل تبدیل تاریخ شمسی به میلادی را انجام دهد.